นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์

กรรมการผู้จัดการ

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

 
 

นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

 
 

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

 
 

ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

 
 

นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์

กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพงศ์ มัตถกุล

ผู้จัดการโรงงานบางปู