งบการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : August 07 2020 ( File Size 1,979,241 Kbyte)

รายงานการสอบทานและงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : August 07 2020 ( File Size 1,828,114 Kbyte)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 08 2020 ( File Size 575,707 Kbyte)

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 08 2020 ( File Size 671,646 Kbyte)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : February 25 2020 ( File Size 2,906,651 Kbyte)

รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : February 25 2020 ( File Size 816,966 Kbyte)