งบการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : August 11 2022 ( File Size 515,946 Kbyte)

รายงานการสอบทานและงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : August 11 2022 ( File Size 663,986 Kbyte)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 13 2022 ( File Size 536,856 Kbyte)

รายงานและงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 13 2022 ( File Size 569,252 Kbyte)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : February 25 2022 ( File Size 496,507 Kbyte)

รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : February 25 2022 ( File Size 3,167,301 Kbyte)