นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ

e-mail: anchales@lamsoon.co.th

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

e-mail: piyatida@lamsoon.co.th

โทรศัพท์ +66-(0)2-361 8959/87

โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) +66-(0)2-361 8988/89