ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง

ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง

30 สิงหาคม 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 พนักงานจากโรงกลั่นน้ำมันพืชบางปูร่วม กับชุมชนบางปู และการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง