นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ 2550
Posting Date : October 10 2007 ( File Size 95,262 Kbyte)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2550
Posting Date : October 10 2007 ( File Size 1,594,367 Kbyte)
Notify the resolutions of the Extraordinary General Meeting No. 1/2007
Posting Date : September 24 2007 ( File Size 0 Kbyte)
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
Posting Date : August 14 2007 ( File Size 118,921 Kbyte)
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2007
Posting Date : May 21 2007 ( File Size 0 Kbyte)
การเผยแพร่รายงานการประชุม AGM บนเว็บไซด์
Posting Date : May 21 2007 ( File Size 118,321 Kbyte)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 2550
Posting Date : April 26 2007 ( File Size 131,558 Kbyte)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2550 ทางเว็บไซด์
Posting Date : April 09 2007 ( File Size 115,854 Kbyte)
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2550
Posting Date : April 05 2007 ( File Size 246,052 Kbyte)
เอกสารแนบประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2550
Posting Date : April 05 2007 ( File Size 1,783,974 Kbyte)
กำหนดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1-2550 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : February 28 2007 ( File Size 117,854 Kbyte)
Shopping Cart