นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2564
Posting Date : November 16 2020 ( File Size 654,831 Kbyte)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
Posting Date : May 07 2020 ( File Size 378,610 Kbyte)
Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
Posting Date : May 07 2020  
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
Posting Date : March 20 2020 ( File Size 3,790,606 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : November 11 2021 ( File Size 1,346,693 Kbyte)
Shopping Cart