นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2558
Posting Date : December 01 2014 ( File Size 144,353 Kbyte)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และภาพบันทึกการประชุมทางเวปไซต์ของบริษัท
Posting Date : May 12 2014 ( File Size 250,167 Kbyte)
คลิป VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
Posting Date : May 09 2014
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
Posting Date : May 09 2014 ( File Size 7,275,289 Kbyte)
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
Posting Date : March 24 2014 ( File Size 2,026,514 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินผล
Posting Date : February 24 2014 ( File Size 419,008 Kbyte)
Shopping Cart