นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2565
Posting Date : November 11 2021 ( File Size 1,346,693 Kbyte)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Posting Date : May 06 2021 ( File Size 2,368,028 Kbyte)
Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Posting Date : May 06 2021
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Posting Date : April 16 2021 ( File Size 3,617,713 Kbyte)
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
Posting Date : March 19 2021 ( File Size 2,117,358 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : February 25 2021 ( File Size 1,117,402 Kbyte)
Shopping Cart