นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2561
Posting Date : December 01 2017 ( File Size 908,662 Kbyte)
Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
Posting Date : May 09 2019 
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
Posting Date : May 09 2017 ( File Size 768,741 Kbyte)
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
Posting Date : March 27 2017 ( File Size 3,950,298 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2560 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : November 30 2018 ( File Size 566,904 Kbyte)
Shopping Cart