นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2560
Posting Date : May 10 2016 ( File Size 456,897 Kbyte)
Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
Posting Date : May 09 2019 
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
Posting Date : May 10 2016 ( File Size 456,897 Kbyte)
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
Posting Date : March 24 2016 ( File Size 6,723,695 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2559และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : February 29 2016 ( File Size 397,144 Kbyte)
Shopping Cart