นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
Procedure and criteria to propose agenda and candidate for selection as Director for AGM 2010
Posting Date : December 16 2009 ( File Size 0 Kbyte)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
Posting Date : May 11 2009 ( File Size 218,268 Kbyte)
Clip VDO of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2009
Posting Date : May 11 2009 ( File Size 0 Kbyte)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2552
Posting Date : April 29 2009 ( File Size 65,459 Kbyte)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุุ้นครั้งที่ 1/2552
Posting Date : March 27 2009 ( File Size 3,912,843 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : March 05 2009 ( File Size 77,822 Kbyte)
Shopping Cart