นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2562
Posting Date : November 30 2018 ( File Size 566,904 Kbyte)
Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
Posting Date : May 09 2019 
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
Posting Date : May 10 2018 ( File Size 1,198,545 Kbyte)
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
Posting Date : March 26 2018 ( File Size 4,403,228 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2561 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : February 23 2018 ( File Size 65,883 Kbyte)
Shopping Cart