นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2563
Posting Date : November 11 2019 ( File Size 600,963 Kbyte)
Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
Posting Date : May 09 2019 
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
Posting Date : May 09 2019 ( File Size 2,938,789 Kbyte)
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
Posting Date : March 21 2019 ( File Size 4,420,035 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : February 22 2019 ( File Size 575,019 Kbyte)
Shopping Cart