ข่าว บริษัท

รางวัล 5 ดาว หรือ ดีเลิศ จากโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023:CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การได้รับระดับคะแนนการประเมินดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรม และให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

Shopping Cart