ข้อมูลบริษัท

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ

พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหาร ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

2 ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

3 สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

Shopping Cart