นักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2566
Posting Date : November 11 2022 ( File Size 1,145,543 Kbyte)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Posting Date : April 22 2022 ( File Size 1,361,731 Kbyte)
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Posting Date : March 08 2022 ( File Size 1,756,806 Kbyte)
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล
Posting Date : February 25 2022 ( File Size 1,398,744 Kbyte)
Shopping Cart