ข้อมูลบริษัท

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(1) บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด¹
42.11
(2) HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD²
20.00
(3) LAM SOON CANNERY PTE LTD.³
7.48
(4) CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD
6.46
(5) LGT BANK (SINGAPORE) LTD
4.65
(6) นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา
2.05
(7) CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
1.62
(8) นางสุภาภรณ์ สมิทธินันท์
1.18
(9) นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์
1.11
(10) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1.09

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :
¹บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(1) บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด (บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวัง ชาง ยิง ถือหุ้นร้อยละ 49)
50.00
(2) นายวัง ชาง ยิง (นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
49.00

²HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักของ ประเทศมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถือหุ้นโดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 62.64 โดยเป็นการถือหุ้นทางตรง จำนวนร้อยละ 54.63 และ ทางอ้อมจำนวนร้อยละ 8.01

³LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผู้ถือหุ้นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(1) นายวัง ชาง ยิง
80.71
(2) นางสาววัง ยี ลิง
13.86
(3) Ms. Chen Mu Hsien
5.43

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

Shopping Cart