ผลิตภัณฑ์ของเรา

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ HACCP ในปี พ.ศ. 2543 นับเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืชในประเทศไทย HACCP เป็นระบบ ที่เน้นการป้องกันอันตรายในอาหารเพื่อให้อาหารที่ผลิตออกมามีความปลอดภัยโดยมีการวินิจฉัย วิเคราะห์ และประเมินอันตรายทุกชนิดทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารและ ได้มาซึ่งขั้นตอนที่ต้องควบคุมที่เรียกว่า จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม เพื่อป้องกัน ลด หรือกำจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีการนำระบบนี้ไปใช้ในทุกขั้นตอน ของการผลิตรวมทั้งการเตรียมการผลิตด้วย

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001 :2000 ฉบับนี้มาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตาม ความต้องการของลูกค้า และมีการควบคุมการดำเนิน งานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลตามที่ต้องการ โดยระบบเน้นให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ บริหารการผลิตโดยมีการดำเนินการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ อย่างถูกต้องทุกประการ  มีการดำเนินการติดตาม ตรวจวัด และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและเน้นให้มีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐาน ของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย บริษัทฯ ได้นำ ระบบนี้มาใช้ ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็น ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ในทุกขั้นตอนมีการควบคุมสุขลักษณะทางด้านอาหาร โดยได้ปฏิบัติตามหลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหารของ Codex Alimentarius เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการเน้นกลยุทธ์ในการปฏิบัติตามระบบที่เป็นเชิงธุก โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรการต่างๆ เพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยงของการ ดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง การนำระบบดังกล่าวมาใช้ ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้ผลการดำเนินงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดีขึ้น แต่ยังแสดง ถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานและสังคม

  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ เป็นอาหารฮาลาลที่มี การควบคุมการผลิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการจัดการระบบอาหารฮาลาลของเราและได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2556 ที่ได้มีการรวม GMP และ HACCP ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานฮาลาล

  FSSC 22000 เป็นมาตรฐานตาม ISO ยอมรับในระดับสากลเพื่อความปลอดภัยของอาหารในการปกป้อง ชื่อเสียงผลิตภัณฑ์และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน ประกอบด้วยมาตรฐานที่มีอยู่รวมทั้ง ISO 22000, วิธีการที่ดีสำหรับการผลิตที่เฉพาะเจาะจง และ HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร FSSC 22000 เป็นเจ้าของโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นอิสระและได้รับการอนุมัติโดยมาตรฐานอาหารทั่วโลก (GFSI)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2556 สำหรับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อความปลอดภัย ของอาหารและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของเรา

  ISO 28000 การจัดการระบบการรักษาความปลอดภัย ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ของเราจากจุดของการผลิตไปยังจุดของการขาย ในขณะที่การค้าโลกขยายตัวเพื่อก่อให้เกิดโอกาสสำหรับการก่ออาชญากรรม แทรกซึมเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานของเรา ระบบการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานของการรัาษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน การรับรอง ISO 28000 ระบุระดับความเสี่ยงในการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน ที่จะใช้การควบคุมที่จำเป็นที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการจัดการ (เช่นการ ควบคุมเอกสารตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญการตรวจ สอบภายในและการฝึกอบรม)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2556 สำหรับการจัดการการรักษาความปลอดภัย ของเราในหลายๆ ด้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย รวม ทั้งการขนส่งสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

  บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจในลักษณะที่รับผิดชอบ ต่อสังคมซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงาน และการให้สภาพการทำงานที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติของ มาตรฐานนี้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน ระหว่างประเทศ และรวมอยู่ในระบบการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเป็นระบบการจัดการอย่างยั่งยืน และตอบสนองจุดมุ่งหมายของการพัฒนา อย่างต่อเนื่องของระบบสวัสดิการ

The Roundtable on Sustainable Palm OiI (RSPO) is a global, multi-stakeholder including environmental NGOs, banks and investors, growers, processors, manufacturers and retailers of palm oil products and social NGOs. They come from many countries that produce or use palm oil. The principal objective of the RSPO is “to promote the growth and use of sustainable palm oil through co-operation within the supply chain and open dialogue between its stakeholders.” The Certified Sustainable Palm Oil is palm oil that was certified by the RSPO through citeria that can help to reduce the negative impacts of paim oil cultivation on the environment and communities. Lamsoon (Thailand) have been certified RSPO supply chain since 2012 for both of mill plant in Trang and refinery plant in Bangpoo. Also our company group United Palm Oil Industry Public Company (UPOICI have been certified RSPO Principle and Criteria in plantation.

  The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is a global, multi-stakeholder including environmental NGOs, banks and investors, growers, processors, manufacturers and retalilers of palm oil products and social NGOs. They come from many countries that produce or use palm oil. The principal objective of the RSPO is “to promote the growth and use of sustcinable palm oil through co-operation within the supply chain and open dialogue between its stakeholders.” The Certified Sustainable Paim Oil is palm oil that was certified by the RSPO through criteria that can help to reduce the negative impacts of palm oil cultivation on the environment and communities. Lamsoon (Thailand) have been certified RSPO supply chain since 2012 for both of mill plant in Trang and refinery plant in Bangpoo. Also our company group United Palm Oil Industry Public Company (UPOICI have been certified RSPO Principle and Criteria in plantation.

อุตสาหกรรมสีเขียว คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบ กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง Green Industry ในปี พ.ศ. 2558 สำหรับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทได้รับการรับรอง Carbon Footprint Product ในปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นการคำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/การประกอบชิ้นงาน การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ

บริษัทได้รับการรับรอง Carbon Footprint Organization ในปี พ.ศ. 2567 โดยเป็นการคำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยวัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ

Carbon Footprint Organization-1

 

 

Shopping Cart