ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์
กรรมการผู้จัดการ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระ
ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
นายอำพล สิมะโรจนา
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา
ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์
กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายณัฐพงศ์ มัตถกุล
ผู้จัดการโรงงานบางปู
คณะกรรมการความยั่งยืน
นายวัง ชาง ยิง
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์
รองประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
คณะกรรมการความยั่งยืน และ เลขานุการ
นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์
คณะกรรมการความยั่งยืน
นายณัฐพงศ์ มัตถกุล
คณะกรรมการความยั่งยืน
นายชูชัย สิงห์รื่นเริง
คณะกรรมการความยั่งยืน
นายสุพจน์ เพ็งจันทร์
คณะกรรมการความยั่งยืน
นางจีรัชญาญ์ ศิริวรรธมนต์
คณะกรรมการความยั่งยืน และ หัวหน้าคณะทำงานด้านความยั่งยืน / (SD Champion)
Shopping Cart